Quizz complex --- Introducció ---

Aquest mòdul conté 6 exercicis sobre nocions bàsiques de nombres complexos: suma, multiplicació, divisió, conjugat, mòdul, argument, etc

Els estudiants poden usar-lo com una eina d'entrenament per a una millor memorització de la lliçó, mentre que els professors podrien posar-lo en un full de treball amb límit de temps activat, per la qual cosa es pot provar la competència.


Argument

Let be two non-zero complex numbers. Among the following , which ones  ?

.
.
.
.


Asked argument

Give the module and argument of the complex number .

Given argument

Compute the real part and imaginary part of the complex number having | |=, and having as an argument.

Conjuguate

Let be complex numbers. Among the following , which ones  ?

.
.
.
.


Module

Let be two complex numbers. Among the following , which ones  ?

.
.
.
.


Re and Im

Let be a complex number, where and are real. What are the real and imaginary parts of ?

Re( ) = , Im( ) = .

Altres exercicis sobre : complexos nombres  

The most recent version


Description: elementary questions on complex numbers. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, complex number,conjugue, module,argument,abs,complex plane