Interčs simple i compost. Matemŕtica financera. --- Introducció ---

Aquest mňdul conté actualment 26 exercicis sobre matemŕtica financera. The most recent version


Description: matemŕtica financera. Interčs simple i compost. TAE. Anualitats Per a 1r BAT de cičncies socials. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , interčs, anualitat, capitalització, amortització