Càlcul de funcions

Introduix la funció (real d'una variable x). Cóm escriure una funció?
f (x) =

: Precisió numèrica: dígits. Tipus d'eixida: The most recent version


Description: per a funcions d'una variable real: límits, integrals, arrels... interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, calculus, function,integral,Taylor,root,minimum,maximum,derivative,plot,curve, graphing