Multiplicador de matrius

Aquesta pàgina és una eina que permet calcular ràpidament la multiplicació (o una altra fórmula) de dues matrius. Només s'han d'introduir les matrius, i clicar!


Entreu les matrius (entreu fila per fila, separant els elements amb una coma):

A =   B =
I la fórmula a  : C =  Reinicialitzar la pàgina.

Per calcular els invariants d'una matriu o avaluar fórmules de més de dues matrius, podeu utilitzar la Calculadora de matrius. The most recent version


Description: entrar dues matrius i obtenir el seu producte (o una altra fórmula). interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, linear algebra, matrix